Surat ASY-SYU'ARA'

(PARA PENYAIR)

Surat 26: 227 ayat Diturunkan di MAKKAH

01 - Pendahuluan 

02 - Surat Asy-Syu'ara' (Para Penyair) 

03 - Musa dan Fir'aun 

04 - Di Antara Peribadi Bertauhid Dengan Keangkuhan .

05 - Di Antara Sihir Dan Mu'jizat 

06 - Pengungsian Besar-besaran 

07 - Perjuangan Nabi Ibrahim 

08 - Penyesalan 

09 - Nuh Dengan Bahteranya

10 - Hud Dengan Kaumnya `Ad 

11 - Nabi Shalih a.s. Dan Kaum Tsamud Dan Unta Allah  

12 - Syu'aib Dan Penduduk Aikah .

13 - Cara Turunnya AI-Quran 

14 - Meneguhkan Keyakinan Tauhid  

15 - Syaitan Rakan Pendusta 

16 - Para Penyair  .

01     02      03    04    05     06   07  08  09 10  11  12  13  14  15            Back To MainPage       >>>>